Кол арын

Википедия сайттан
Шилчиир: навигация, дилээр
Майык:Potd/2018-05-19 (tyv)

Англи дылда чурумалдың тайылбыры
Чурумалдың тайылбыры орус дылда.

Солун чүүл:
Демир хомус

Хомус - тыва чоннуң эң бурунгу хөгжүм херексели. Ооң тывылган төөгүзү база солун.

Тоолчургу төөгүзү

Бирги тоожу

Тайгага аңнап чораан аңчы бир хүн дыт чартызы-биле ойнап турган адыг көрген. Дыттың чартызын тыртып-тыртып салыптарга, бир-ле онзагай үн арга иштинге чаңгыланы бээр болган. Аңчы чазаныр шевер-даа кижи турган. Ыяш чартызы-биле дылдап кылган хомусту ол саадаваанда кыла шаап каан.Чогаадыкчы дилээшкиннер ооң-биле дооступ калбаан. Аът кудуруунуң хылын алгаш, ону шеле соккулап шенээн. Хыл хомус ынчаар тывылган. Оон чоорту шелер-хомус азы кулузун-хомусту кылып ойнап турар апарган. Сөөлүнде тыва дарганнар демир-хомусту кылып өөрени бергеннер.

Ийиги тоожу

Тываларга бо хөгжүм херексели үе-дүптен бээр турган. Ооң тывылганын чарып каан ынакшааннарның кударанчыг салым-чолу-биле холбап турар төөгү бар. Бир оолга ынакшаан уругну күш-биле чаргаш, бай кижиниң оглунга олуртуп каан. Чардырган ус-дарган оол хомус кылып алгаш, кудараан сагыш-сеткилин ооң-биле илередип, аштаныр-чемненирин, удуур уйгузун уттуп, дүн-хүн чок ойнап-ла орган. Сөөлүнде барып ол сээдеңнээш, чалым хаядан шапкын хемче шурап, амы-тынындан чарылган. А ооң ынакшаан кызы байның оглун хозуп каапкаш, эжиниң дугайын дыңнааш, ол-ла чалымдан халый берген. Ынакшаан оолдуң уран-шевер холу-биле кылып каан демир-хомузу улус-чонунга тураскаал бооп артып калган.

"Хомус" деп сөс

Түрк дылдарда «хомус» деп сөс янзы-бүрү хевирлиг дыңналып турар. Хомус, комуз, кобуз, хомыс, кобыз, оон ыңай шанкобыз, кылкобыз, хыл-хомус, чарты-хомус болгаш оон-даа ыңай. Кайы-даа таварылгада хөгжүм херекселиниң дугайын чугаалааны илдең.


Долузу-биле номчуур...


Вики-календарь: май

Төрүттүнген кижилер

(оон ыңай...)

Калган кижилер

(оон ыңай...)

Майык:Motd/2018-05-19 (tyv)

Англи дылда мультимедиадың тайылбыры
Мультимедиадың тайылбыры орус дылда.

Тыва Википедияже кирип моорлаңар!

Эки хүннүң мендизи-биле, эргим өңнүк!
Тыва Википедия дээрге Википедия деп делегей деңнелдиг интернет-энциклопедияның бир кезээ-дир. Тыва Википедия болза тыва дыл кырында үндезилеттинген эң баштайгы энциклопедия болур. Ол хостуг болгаш ажык, а чүл дээрге күзелдиг кижи бүрүзү бүрүткетпейн-даа эдип, немеп, бижип болур бооп турар. Оон аңгыда Тыва Википедия тыва дыл интернет четкизинге нептерээринге дөмек болуп турар. Тыва дыл сайзыраарынга, четкиге делгереңгей болурунга, эртем-билиг талазынга хөгжүүрүнге, ажыглалче хөйү-биле киреринге база тыва дылдыг ниитилелдиң дем каттыжарынга, сайзыраңгай болурунга Тыва Википедияның салдары дыка улуг.

Ынчаңгаш, бир эвес сен тыва дыл читпезин, ам-даа улай хөгжүп-сайзыразын, нептерезин деп бодаар болзуңза Тыва Википедияның сайзыраарынга дузала, өңнүк! Энциклопедияны бижиирде эртем-билиглиг болуру албан эвес, ону школачы-даа, сургуул-даа, ажыл чок-даа, эртемден-даа кижи бижип болур. Тыва дылды долузу-биле билири база албан эвес. Чүге дизе Тыва Википедия ажык болгаш хостуг: ону күзелдиг кижи бүрүзү эки туразы-биле бижип болур. Ынчаңгаш, эргим өңнүк, Тыва Википедияга бичии-даа бол үлүүң киир! Тыва Википедияның сайзыраарынга дузала!

Бир эвес сен Википедияны ам-даа чедир билбес азы бир дугаар кирип турар болзуңза Орус Википедияже киргеш, канчаар ажылдап, бижип эгелээриниң дугайында, база канчаар ону ажыглап болурунуң дугайында «Справкадан» номчуп болур сен. Оон ыңай, Викиге ажылдаарының дугайында ВикиНомдан база номчуп болур сен.

Хүндүткел-биле, Тыва Википедияның авторлары!

«Вконтактеде» Тыва Википедияның бөлүү: vk.com/tyvawiki

Чугула херек программалар

Википедия дээш юридиктиг болгаш техниктиг харыысалганы Викимедиа Фондузу хүлээттинген.

Фондунуң эжи — НП «Викимедиа РУ», ооң сорулгазы болза Викимедианың төлевилелдерин Россияның девискээринге нептередири.

Чаа киржикчилер Удуртукчулардан болгаш өске киржикчилерден дуза ап болур. Оон ыңай өске аргаларны сонуургаңар Википедия-биле харылзаа.